1977

Star Wars: Episode IV A New Hope ความหวังใหม่
8.6
HD

Star Wars: Episode IV A New Hope ความหวังใหม่

“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ กาแลกซี อันไกลแสนไกล” เล่าเรื่องของนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพเรียกตัวเองว่า “พันธมิตรกบฏ” ...