1974

The Godfather 2 เดอะ ก็อดฟาเธอร์
HD

The Godfather 2 เดอะ ก็อดฟาเธอร์

การดำเนินเรื่องต่อจากภาคแรก เป็นยุคของเจ้าพ่อรุ่นสอง คือรุ่นคอร์เลโอเนผู้ลูก (Al Pacino) ผู้ซึ่งแม้จะเดินตามรอยบิดา ...